KONKURS FOTOGRAFICZNY

        ZIMOWA IMPRESJA RUDZINIECKIEJ ZIEMI

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym o tematyce zimowej. Nadesłane na konkurs fotografie powinny eksponować piękno rudzinieckiej ziemi (krajobrazy, przyroda, architektura, ludzie, zwierzęta)

                     Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

1.      Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach. Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz dorosłych mieszkańców gminy.

2.    Każdy z autorów może nadesłać e-mailem do 5 fotografii na adres gokpon@wp.pl, lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec, ul. Parkowa 11, 44-172 Poniszowice Każdy autor może zgłosić maksymalnie 5 fotografii o wymiarach 15x21cm cm wykonane w dowolnej technice.

3.       Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

4.    W  mailu należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia,  miejsce wykonania zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5.     Przesłane prace  z chwilą nadesłania  przechodzą na własność organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

6.     Zdjęcia należy nadsyłać od 16.11.2009r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.01.2010r

7.     Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

8.     Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

9.    Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie  www.gok.rudziniec.com

10.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań placówki.

11.   Organizator  przewiduje  dyplomy oraz nagrody

12.  Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatorów/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.