ZASADY WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W RUDZIŃCU

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu informuje, że wyraża zgodę na korzystanie z pomieszczeń hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Rudzińcu zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/335/O5 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 czerwca 2OO5r. z póź. zm. w sprawie: ustalenia bazowych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zgodnie z Regulaminem Wynajmu Pomieszczeń Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Rudzińcu z dnia 31 marca 2002r. (aktualizowanego związku z zmianą w/w uchwały )
Wyciąg z w/w uchwały:

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. l, art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200Ir. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Rudziniec uchwala, co następuje:

§ 3.1. Ustala się jednorazowe opłaty za korzystanie z hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Rudzińcu:

W dni nauki szkolnej do godziny 20-tej:

a) 32,00 zł. za godzinę wraz z kąpielą,

b) 20,00 zł. za godzinę bez kąpieli.

W innym terminie:

a) 55,00 zł. za godzinę wraz z kąpielą bez ogrzewania CO,

b) 85,00 zł. za godzinę wraz z kąpielą i ogrzewaniem CO,

c) 44,00 zł. za godzinę bez kąpieli i ogrzewania CO,

d) 74,00 zł. za godzinę bez kąpieli z ogrzewaniem CO,

dla grup zorganizowanych w zajęciach sportowo-rekreacyjnych za wyjątkiem rozgrywek w piłkę nożną.

 

            2. Zwalnia się z ponoszenia opłat wskazanych w ust. 1 grupy dzieci

i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Rudziniec pod opieką nauczyciela w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

            § 4. Do stawek określonych w niniejszej uchwale w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów

i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) naliczony będzie podatek VAT.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudziniec.

REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W RUDZIŃCU

z dnia 31 kwietnia 2002r. (aktualizacja z zmianą Uchwały Radu Gminy Rudziniec)


1. Pomieszczenia hali sportowej wynajmuje oraz określa zasady wynajmu Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/335/O5
2. Wszystkie osoby korzystające z hali sportowej mają obowiązek posiadać obuwie sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).
3. Uczniowie Gimnazjum w ramach planowanych zajęć i świetlicy korzystają z hali nieodpłatnie.
4. Uczniowie przedszkoli, innych szkół podstawowych i gimnazjów korzystają z hali sportowej w sposób zorganizowany pod opieką nauczycieli z tych placówek na zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy Gimnazjum.
5. Wszyscy pracownicy Gimnazjum korzystają z pomieszczeń hali sportowej nieodpłatnie, w terminach uzgodnionych z dyrektorem gimnazjum.
6. Pomieszczenia hali sportowej wynajmowane są wyłącznie na działalność sportową, za wyjątkiem piłki nożnej.
7. W pierwszej kolejności hala jest wynajmowana uczniom i pracownikom Gimnazjum, następnie uczniom szkół podstawowych przedszkoli gminy Rudziniec, mieszkańcom gminy Rudziniec i w miarę wolnych terminów innym zainteresowanym
8. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zwracają się do dyrektora Gimnazjum na piśmie podając proponowany termin wynajmu. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły ustala sprawy organizacyjne i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba dorosła.
9. Jedna grupa uczestników może liczyć maksymalnie 14 osób. / nie przewiduje się członków widowni/
10. Osoby wynajmujące (przedstawiciele) podpisują z dyrektorem szkoły porozumienie, określające terminy zajęć, pomieszczenia (boiska) przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z hali. Ustalenia te egzekwowane są podczas zajęć przez dozorcę szkolnego, pełniącego służbę w tym czasie.
11. Gimnazjum nie wynajmuje własnego sprzętu sportowego.
12. Opłatę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rudziniec, od grupy zorganizowanej, należy wpłacić w sekretariacie gimnazjum przed korzystaniem z hali
13. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikom szkoły. Szkoła nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń.
14. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i koszty napraw ponosi osoba odpowiedzialna (kierownik grupy), z którą podpisano porozumienie. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc je zgodnie z porozumieniem.
15. W ramach porozumienia wynajmujący otrzymują do własnej dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
16. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń (boisk) nie wymienionych w porozumieniu pod groźbą rozwiązania go.
17. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Do obiektu hali wejść można tylko wejściem głównym. Ze względu na wielkość obiektu szkolnego i organizację dozoru - dozorcy szkoły (woźnemu) nie wolno wpuścić osób nie zgłoszonych w porozumieniu lub przychodzących po ustalonym terminie.
18. Na parkiecie hali sportowej może równocześnie ćwiczyć maksymalnie 2 grupy, w sali pomocniczej - jedna.
19. Hala sportowa została wyposażona w sprzęt posiadający odpowiednie certyfikaty, dopuszczające do użytkowania w obiektach sportowych.
20. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na pożycie alkoholu nie będą wpuszczane do obiektu szkolnego.
21. Publiczne Gimnazjum w Rudzińcu jest placówką feryjną związku z tym zajęcia w czasie ferii mogą być zawieszone /pracownicy muszą w czasie ferii skorzystać z urlopów, i w tym czasie przeprowadza się konserwacje i remonty/
22. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu.