Warunki przyjęć do gimnazjum
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu

Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu przyjmuje się:

  1. Z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zameldowanych w obwodzie gimnazjum
                            /obwód gimnazjum to cała Gmina Rudziniec/
  2. Laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), niezależnie od miejsca zamieszkania (obwodu)
  3. Absolwentów szkół podstawowych zameldowanych poza obwodem gimnazjum,na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
  4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje dyrektor gimnazjum na podstawie konkursu wyników sprawdzianu po ukończeniu szkoły podstawowej.
  5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
  6. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest złożenie w terminie określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, /od 04 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r./ podania o przyjęcie oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
  7. Kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmuje się na podstawie odpowiednio świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, biorąc pod uwagę sumę lat nauki szkolnej ucznia.
W Publicznym Gimnazjum w Rudzińcu uczymy 2 języków obcych:

Przy gimnazjum działa: Uczniowski Klub Sportowy, zespół instrumentalno muzyczny, taneczny oraz są prowadzone zajęcia dodatkowe z informatyki i innych przedmiotów.

Warunki przyjęć do naszego gimnazjum są również dostępne na stronie internetowej: rekrutacja.html

Zapraszamy

7.gif (904 bytes)