REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły.
Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić:

-     samoocena ucznia,

-    ocena zespołu klasowego.

Następnie ocena wychowawcy, uwzględniająca propozycje ucznia i zespołu klasowego, jest skonsultowana z innymi nauczycielami i pedagogami, tworzącymi zespoły wychowawcze (wychowawcy równoległych klas). Przy wystawieniu ocen z zachowania bierze się pod uwagę zeszyt klasowy pochwał i nagan.

W Publicznym Gimnazjum w Rudzińcu obowiązuje następująca skala ocen zachowania:

wzorowe;
bardzo dobre;
dobre;
poprawne;
nieodpowiednie;
naganne,

Zasady oceniania zachowania:

Ocena z zachowania jest wypadkową ocen z trzech kategorii: stosunek do nauki, kultura osobista, zaangażowanie w życie szkoły i klasy.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4    

 Rada pedagogiczna po wnikliwej analizie może podjąć uchwalę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

Ocenę wzorową, otrzymuje uczeń, który w poszczególnych kategoriach spełnia większość następujących wymogów:
STOSUNEK DO NAUKI KULTURA OSOBISTA ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY
 • Dba o wzorową frekwencję i usprawiedliwienie nieobecności w trybie ustalonym przez wychowawcę klasy.
 • Bierze aktywny udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych i osiąga wysokie wyniki.
 • Pozytywnie  wpływa na dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz aktywnie pomaga w rozwiązywaniu konfliktów uczniowskich.
 • Jest zawsze przygotowany do lekcji, aktywny podczas zajęć.
 • Zawsze odrabia zadania domowe.
 • Jest wzorowym czytelnikiem. 
 • W kulturze zachowania może być wzorem dla innych.
 • Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych przez nauczyciela  i szkołę.
 • Zawsze przestrzega zasad szkolnych regulaminów: szkolnego stroju, korzystania z szatni, biblioteki, pracowni klasowych itp.
 • Szanuje rówieśników i wszystkich dorosłych.
 • Nie używa wulgaryzmów i zwraca uwagę rówieśnikom na dbałość o piękno języka.
 • Nie używa narkotyków, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, zwraca uwagę rówieśnikom, żeby tego  nie robili.
 • Zawsze chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły.
 • Zawsze przestrzega zasad szkolnych regulaminów: szkolnego stroju, korzystania z szatni, biblioteki, pracowni klasowych itp.
 • Nigdy nie został przyłapany na używaniu telefonu komórkowego na zajęciach szkolnych oraz na stosowaniu innego sprzętu audiowizualnego w celach uwłaczających godności osobistej drugiego człowieka. 
 • Jest organizatorem lub współorganizatorem imprez  szkolnych i środowiskowych
 • Wzorowo pełni różne funkcje na terenie szkoły
 • Prezentuje na forum szkoły swoje zdolności i umiejętności rozwijane w i poza gimnazjum.
 • Aktywnie i systematycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • Dba o mienie szkoły i zwraca uwagę innym, którzy je dewastują.
 • Dba o wystrój szkoły przez cały rok szkolny, przygotowuje gazetki ścienne, wystawy (przynosi eksponaty).
 • Angażuje się w prace na rzecz szkoły.
 • Otrzymuje pochwały na apelach i szkolnych uroczystościach

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących wymogów:

STOSUNEK DO NAUKI KULTURA OSOBISTA ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY
 • Jest obowiązkowy i punktualny (nie ma godzin nieusprawiedliwionych, zdarzyły mu się spóźnienia)
 • Bierze  udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych.
 • Pomaga kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce.
 • Stara się zawsze przygotować do lekcji.
 • Sporadycznie zapomina odrobić zadań domowych.
 • Stara się wyróżnić w czytelnictwie.
 • Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ustalonych przez nauczyciela  i szkołę.
 • Stara się przestrzegać zasad szkolnych regulaminów: szkolnego stroju, korzystania z szatni, biblioteki, pracowni klasowych itp.
 • Szanuje rówieśników i dorosłych.
 • Stara się przeciwstawiać aktom przemocy na terenie szkoły i w autobusie.
 • Nie używa wulgaryzmów.
 • Nie używa narkotyków, nie pali papierosów,  nie pije  alkoholu.
 • Chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły.
 • Przestrzega zasad szkolnych regulaminów: szkolnego stroju, korzystania z szatni, biblioteki, pracowni klasowych itp.
 • Nigdy nie został przyłapany na używaniu telefonu komórkowego na zajęciach szkolnych oraz na stosowaniu innego sprzętu audiowizualnego w celach uwłaczających godności osobistej drugiego człowieka.
 •  Angażuje się dobrowolnie w prace na rzecz szkoły i środowiska.
 • Sumiennie pełni różne funkcje na terenie szkoły i klasy ( samorząd, dyżury, organizacje szkolne).
 • Wyróżnia się swoją postawą na tle klasy.
 • Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Rozwija swoje zdolności podczas zajęć szkolnych i prezentuje je na forum klasy.
 • Dba o mienie szkoły i zwraca uwagę innym, którzy je dewastują.
 • Dba o wystrój klasy przez cały rok szkolny, przygotowuje gazetki ścienne w klasie

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących wymogów:

STOSUNEK DO NAUKI KULTURA OSOBISTA ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY
 • Uczy się systematycznie i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości.
 • Opuścił bez usprawiedliwienia do 7 godzin lekcyjnych, zdarzyły mu się spóźnienia.
 • Jest bierny, ale nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
 • Zdarza mu się przetrzymywać książki z biblioteki. 
 • Zachowuje się kulturalnie wobec rówieśników i dorosłych (dopuszcza się 5 uwag negatywnych dotyczących zachowania na lekcjach i przerwach)
 • Stara się dbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób,  przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Stara się przestrzegać zarządzeń obowiązujących w szkole. Zdarzają się mu sporadycznie wykroczenia spoza szkolnych regulaminów
 • Nie używa wulgaryzmów
 • Nie używa narkotyków, nie pali papierosów, nie pije alkoholu
 • Zawsze chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły.
 • zdarzyło się, że nie nosił jednolitego stroju szkolnego na terenie szkoły.
 • Zdarzyło się, że został przyłapany na używaniu telefonu komórkowego na zajęciach szkolnych oraz na stosowaniu innego sprzętu audiowizualnego w celach uwłaczających godności osobistej drugiego człowieka.
 • Angażuje się dobrowolnie w prace na rzecz klasy.
 • Dba o mienie szkoły.
 • Nie wyróżnia się swoją postawą na tle klasy i szkoły.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

STOSUNEK DO NAUKI KULTURA OSOBISTA ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY
 • Osiąga wyniki na miarę swoich możliwości.
 • Zdarza się  mu przeszkadzać w prowadzeniu lekcji.
 • Opuścił bez usprawiedliwienia do 49 godzin lekcyjnych.
 • Został tylko raz przyłapany na wagarach i ucieczce ze szkoły.
 • Przetrzymuje książki z biblioteki.
 • Zdarza się mu posługiwać wulgarnym słownictwem.
 • Dopuszcza się  wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły, ale wykazuje chęć poprawy, a stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywny efekt.
 • Sam nie używa przemocy słownej i czynnej wobec innych, jednak nie reaguje na jej przejawy.
 • Zdarza mu się dbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób, nie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zdarza mu się chodzić w niewłaściwym obuwiu na terenie szkoły.
 • Zdarzyło się , że zapomina o noszeniu jednolitego stroju szkolnego na terenie szkoły.
 • Zdarzyło się, że został przyłapany na używaniu telefonu komórkowego na zajęciach szkolnych oraz na stosowaniu innego sprzętu audiowizualnego w celach uwłaczających godności osobistej drugiego człowieka.
 • Nie angażuje się w życie klasy i szkoły.
 • Nie niszczy  mienia szkoły.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

STOSUNEK DO NAUKI KULTURA OSOBISTA ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY
 • Wagaruje i ucieka z lekcji.
 • Ma ponad 50 nieusprawiedliwionych  godzin nieobecności w szkole.
 • Przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
 • Nie odrabia zadań domowych.
 • Nie uzupełnia zaległości w nauce.
 • Ignoruje inne obowiazki ucznia.
 • Dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku.
 • Oszukuje nauczyciela
 • Nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych osób, nie przestrzega obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Posługuje się wulgarnym słownictwem.
 • Arogancko odnosi się do starszych osób i rówieśników.
 • Poniża szkolnycyh kolegów.
 • Udowodniono mu wymuszanie oraz fizyczną i psychiczną  agresję i przemoc wobec innych uczniów.
 • Został przyłapany na paleniu papierosów, piciu alkoholu, bądź nadużywaniu narkotyków  na terenie szkoły.
 • Łamie regulamin stroju szkolnego. Nie nosi odpowiedniego obuwia.
 • Często używa telefonu komórkowego na zajęciach szkolnych oraz (albo)stosował inny sprzęt audiowizualny w celach uwłaczających godności osobistej drugiego człowieka.
 • Nie angażuje się w życie klasy i szkoły i zniechęca do tego innych.
 • Dewastuje mienie szkoły.
 • Wywiera negatywny wpływ na rówieśników

 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • Dokonał czynu przestępczego, np. kradzieży, rozboju.
 • Udowodniono mu wymuszanie oraz fizyczną i psychiczną agresję i przemoc wobec innych uczniów oraz pracowników szkoły, co wymagało interwencji policji;
 • Został przyłapany wielokrotnie na paleniu papierosów, piciu alkoholu oraz nadużywał narkotyków na terenie szkoły, zajmował się rozprowadzaniem narkotyków;
 • Nie wypełnia obowiązku szkolnego /ponad 50% godzin nieusprawiedliwionych/.

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem §45i §48 statutu szkoły.