REKRUTACJA ELEKTRONICZNA - strona

TERMINY REKRUTACJI

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Decyzja
Śląskiego Kuratora Oświaty
Nr SE KZ – 41010 / 1 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r.

 

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim w roku szkolnym 2011/2012

na podstawie § 23 ust.2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) w związku z art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

postanawiam, co następuje:

1. Określam na terenie województwa śląskiego zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół         publicznych na rok szkolny 2011/2012, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Wykonanie decyzji powierzam Dyrektorom Delegatur Kuratorium Oświaty w                                 Katowicach oraz Dyrektorowi Wydziału Naboru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli.
3. Nadzór nad realizacją niniejszej decyzji powierzam wicekuratorowi.

4. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Zasady rekrutacji uczniów
do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2010/2011.

 

I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:

 1. gimnazjów –  od 4 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r.
 2. gimnazjów dwujęzycznych - od 14 kwietnia 2010 r. do 10 maja 2011 r.
 3. młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (w tym uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego) od 09 maja 2011 r. do 20 czerwca 2011 r.
 4. szkół policealnych i szkół dla dorosłych –  od 27 czerwca 2011 r. do 19 sierpnia 2011 r.

II. Terminy rekrutacji do klas pierwszych:

1.    gimnazjów  (w tym oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych  oraz szkół mistrzostwa sportowego): 

a.     Do 28 lutego 2011 r. – dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości  kryteria oraz warunki przyjęć.

b.   Do 07 czerwca 2011 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej  dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

c.  Do 27 czerwca 2011 r. kandydat do gimnazjum ogólnodostępnego, do gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, do gimnazjum sportowego i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego.

d.      30 czerwca 2011 r.  - ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów. 

2.    młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (w tym  oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych  oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych  oraz szkół mistrzostwa sportowego) –

a.   Do 28 lutego 2011 r. – dyrektor  szkoły ponadgimnazjlnej podaje kandydatom do  wiadomości  kryteria oraz warunki przyjęć.

b. Do 07 czerwca 2011 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej  dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

c. Od 22 do 27 czerwca 2011 r. godz. 1500   kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

d.  01 lipca 2011 r.  do godz. 1000 – ogłoszenie list kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.

e.   Do 05 lipca 2011 r. do godz. 1200termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

f.  06 lipca 2011 r. do godz. 1000ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

g.  Do szkół dysponujących wolnymi miejscami uczniowie mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2011 r., kiedy to nastąpi  zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.

3. szkół ponadgimnazjalnych: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum uzupełniającego dla młodzieży –

a.   Od 27 czerwca 2011 r. do 01 lipca 2011 r. - termin przeprowadzania egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych do uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających dla młodzieży. Za przygotowanie zestawów pytań i zadań egzaminacyjnych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół.

b. 04 lipca 2011 r.  ogłoszenie listy przyjętych do uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. dla młodzieży.

4szkół ponadgimnazjalnych: szkół policealnych i szkół dla dorosłych wszystkich typów –

a.   Od 22 sierpnia 2011 r. do 24 sierpnia 2011 r. - termin przeprowadzania egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych do szkół policealnych
i szkół dla dorosłych wszystkich typów. Za przygotowanie zestawów pytań
i zadań egzaminacyjnych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół.

b.   25 sierpnia 2011 r. - ogłoszenie listy przyjętych do  szkół policealnych i szkół dla dorosłych wszystkich typów.

wstecz

III. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla  młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011 /2012.

1.   W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, dyrektor szkoły powołuje zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232.) szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

2.  W szkole opracowuje się szczegółowe kryteria rekrutacji. Rada Pedagogiczna uaktualnia zapisy statutu. Do dnia 28 lutego 2011 r. dyrektor szkoły podaje  kryteria rekrutacji do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej, jeżeli szkoła ją posiada.

3.  Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, na terenie działania których nie będzie przeprowadzana rekrutacja elektroniczna scentralizowana, zobowiązane są poinformować o tym Kuratorium Oświaty w Katowicach do dnia 11 marca 2011 r., przesyłając szczegółowy wykaz szkół nieuczestniczących w systemie.  

4.    Do 27 maja 2011 r. Dyrektorzy Delegatur przekazują do  Oddziału Kształcenia Zawodowego Kuratorium Oświaty w Katowicach adresy stron internetowych szkół nie uczestniczących w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej, na których będzie prowadzona baza danych o wolnych miejscach. Dane będą uaktualniane na bieżąco przez organy prowadzące.

5.      Kryteria rekrutacji, upowszechniane przez szkoły, powinny zawierać:

a.   określenie zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, w tym języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty,   

b.  warunki przeprowadzania oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, jeżeli Minister Edukacji Narodowej zezwoli na jego przeprowadzenie,

c. zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia,  

d.    określenie warunków przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia),

e. określenie warunków przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas wstępnych i oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych (zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia),

f.  określenie szczegółowych zasad rekrutacji dla osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego,

g.      określenie limitu miejsc w szkołach i oddziałach,

h.        szczegółowe terminy rekrutacji.

6.      Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 3 punkty

19 punktów

dostateczny –     9 punktów

dobry –             13 punktów

bardzo dobry –  16 punktów

celujący –         19 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty
-  za jeden tytuł  - 10 punktów

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punktów

12 punktów  

Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt.

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia - sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

5 punktów

I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt
II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt
III miejsce lub wyróżnienie -  3 pkt

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.

 

2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów  za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych   otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć  wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału.

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów


7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w pkt.9, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu historycznegoLosy żołnierza i dzieje oręża polskiegoprzyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.  

8. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a.  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9.  Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

9a.    Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)  mogą uczestniczyć w  rekrutacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

      10.     Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora  Oświaty w roku szkolnym 2010/2011:

1) język polski

2) język angielski

3) język niemiecki

4) język francuski

5) język rosyjski

6) historia

7) matematyka

8) fizyka i astronomia

9) biologia

10) chemia

11) geografia

12) wiedza o społeczeństwie.

            11.   Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z                             sumą punktów.

12.    Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia                                pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie           internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl

             
wstecz

IV. Organizacja egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych w liceach i technikach uzupełniających, szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do uzupełniających liceów ogólnokształcących
i techników uzupełniających, szkół policealnych i szkół dla dorosłych wszystkich typów, dyrektor szkoły powołuje, zgodnie z § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) – szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

2.  Szkolna komisja  rekrutacyjno – kwalifikacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny, jeśli taki zostanie w szkole przeprowadzony lub przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną oraz działa zgodnie z zapisami § 18 ww. rozporządzenia.


V. Organizacja rekrutacji poza systemem scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

1.    Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może                 składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół.

2.      Kandydat składa podanie w terminie określonym w pkt I.3. Załącznika do Decyzji                             Śląskiego Kuratora Oświaty
3.     Do podania o przyjęcie do szkoły  należy dołączyć:

1)    poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

2)   poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2010 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem MENiS
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz.988
z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz.1808),

4)      w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie  
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych,

5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

6)    kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty, o których mowa w pkt.3 ppkt 3 i 4 należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki w terminie określonym w pkt II.2.

5.  Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów  określonych w pkt 3 ppkt 3 i 4 do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
w terminie określonym niniejszą decyzją, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i  skreśleniem go z listy przyjętych.

6. W poniedziałek lub wtorek w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2010/2011 - uczniowie klas III gimnazjum otrzymują na zajęciach z wychowawcą  druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych.

7. Wypełniony druk uczniowie oddają wychowawcy w dniu następnym po otrzymaniu.

8. Wychowawca klasy w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych przekazuje uczniom:

a.       oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

b.      oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

c.       potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum

d.      potwierdzone kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

e.   ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których uczeń złożył dokumenty.


Druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych.


Pieczątka gimnazjum

 

Imiona i nazwisko


..................................................................................................

Data urodzenia


..................................................................................................

Miejsce zamieszkania


..................................................................................................


Oświadczam, że składam dokumenty do poniżej wymienionych szkół:

1. Nazwa szkoły


.................................................................................................

.................................................................................................

Adres szkoły


..................................................................................................

.................................................................................................

2. Nazwa szkoły


.................................................................................................

.................................................................................................

Adres szkoły


..................................................................................................

.................................................................................................

3. Nazwa szkoły


.................................................................................................

.................................................................................................

Adres szkoły


..................................................................................................

.................................................................................................


Podpis składającego dokumenty


.................................................................

wstecz


VI. Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Strona rekrutacji elektronicznej

 1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może  ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.

 2. Kandydat wprowadza podanie przez internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. 
 3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do podania należy dołączyć umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2011 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem MENiS z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz.1808).

 4. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do dokumentów należy również dołączyć zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów.

 5. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

 6. Kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

 7. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem „1” oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego  opatrzoną numerem „1”, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4.

 8. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w  rekrutacji poza systemem elektronicznym.

 9. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.

 10. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt 7 Informacji Nr 2 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną

Termin

Wydarzenie

Od 9 maja do
20 czerwca 2011 r.
(do godz.12.
00)

1. Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych        szkół.

2. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.  

Od 22 czerwca  do
27 czerwca 2011 r.
(do godz. 1500)

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)  

01 lipca 2011 r.
(do godz. 1000)

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

Do 05 lipca 2011 r.
(do godz. 1200)

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat dołącza dokumenty określone odpowiednio w pkt 3 i 4  Informacji Nr 2.

 06 lipca 2011 r.
(do godz. 1000)

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły.

Od   06 lipca do
31 sierpnia 2011 r.

Składanie - przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych


wstecz