Informacje dla rodziców

Zespół Szkolno - Przedszkolny  w Rudzińcu tel. /fax. 230-31-92

internetowa strona www.gimnazjum.rudziniec. adres internetowy: gimnazjum@rudziniec.pl

 

Terminy spotkań rodziców z nauczycielami

LP.

TEMAT

TERMIN

1.

Wybory do Rady Rodziców SP + GM. Spotkanie organizacyjne.

14 września 2010

2.

Konsultacje - postępy uczniów w nauce.

16 listopada 2010

3.

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza.   

11 stycznia 2011

4.

Konsultacje - postępy uczniów w nauce.

22 marca 2011

5.

Wywiadówka - propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceny z zachowania na koniec roku.

17 maja 2011 

10 maja 2011

na bieżąco - informacje  pisemne w zeszycie spraw klasowych,  indywidualne konsultacje, 
dodatkowo spotkania na wniosek rodziców lub nauczycieli

                                                                                                                            

 

Sposób wyboru RADY RODZICÓW - kliknij

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRÓBNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

W RUDZIŃCU  W ROKU SZKOLNYM 2010/11

 

RODZAJ EGZAMINU

KLASY

TERMIN

HUMANISTYCZNY

III

26.10.2010

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

III

27.10.2010

JĘZYKOWY

III

28.10.2010

HUMANISTYCZNY

III

01.03.2011

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

III

02.03.2011

JĘZYKOWY

III

03.03.2011

HUMANISTYCZNY

II

04.05.2011

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

II

05.05.2011

JĘZYKOWY

II

06.05.2011

 

Kalendarz roku  szkolnego  2010/2011

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2010 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31grudnia 2010 r.

Ferie zimowe

17 - 30 stycznia 2011 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 - 26 kwietnia 2011 r.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

05 kwietnia 2011 r.

Dodatkowy termin sprawdzianu

07 czerwca 2011 r.

Termin egzaminu gimnazjalnego:

część humanistyczna

część matematyczno-przyrodnicza

język obcy nowożytny

 

12 kwietnia 2011 r.

13 kwietnia 2011 r.

14 kwietnia 2011 r.

Dodatkowy termin:

część humanistyczna

część matematyczno - przyrodnicza

język obcy nowożytny

 

6 czerwca 2011 r.

7 czerwca 2011 r.

9 czerwca 2011 r.

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy może być po odpracowaniu:

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2011

 

 

PRZERWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDZIŃCU

PO LEKCJI

GODZINA

PO LEKCJI

GODZINA

1

8.45 - 8.55

4

11.30 -11.50

2

9.40 - 9.50

5

12.35 -12.50

3

10.35 - 10.45

6

13.35 -13.45

 

Zwalnianie uczniów z lekcji:

            -  rodzic osobiście w każdej chwili

            -  na podstawie pisemnej prośby rodzica

            -  telefonicznie tylko w wyjątkowych sprawach po oddzwonieniu.

Usprawiedliwianie nieobecności w terminie do 2 tygodni od nieobecności. Nieobecność do tygodnia u wychowawcy, powyżej u dyrektora z podaniem przyczyny  lub zaświadczenie lekarskie.

OCENIANIE

Nauczyciele informują uczniów o:

            -  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania oraz kryteriach oceniania zachowania

            -  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej

w/w informacje rodzic może uzyskać u nauczyciela na swój wniosek

skala ocen zajęć edukacyjnych

skala ocen zachowania:

celujący - 6

wzorowe;

bardzo dobry - 5

bardzo dobre;

dobry - 4

dobre;

dostateczny - 3

poprawne;

dopuszczający - 2

nieodpowiednie;

niedostateczny - 1 .

naganne,

O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych nauczyciel powiadamia ucznia na lekcjach, rodzica w czasie wywiadówki na miesiąc  przed zakończeniem roku szkolnego.

            -  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności /powyżej 50% nieobecności/ może zdawać egzamin klasyfikacyjny na pisemny  wniosek ucznia nieklasyfikowanego lub na wniosek jego rodziców (wniosek najpóźniej  2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej)

            -  Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

            -  W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian w pierwszym tygodniu wakacji.

            -  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć, może zdawać egzamin poprawkowy. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji

Pełny tekst statutu do wglądu w sekretariacie Gimnazjum.